woningcorporaties

Politieke partijen in actie tegen verkoop sociale huurwoningen

De verkoop van  sociale huurwoningen  in de wijken Binnenstad, Oost, Noordoost en West hebben tot raadsvragen geleid van  Pepijn Zwanenberg (GroenLinks), Tim Schipper (SP), Bülent Isik (PvdA), Anne Sasbrink (PvdD), Tim Homan (Student & Starter), Ismail El Abassi (Denk), Henk van Deun (PVV). Hieronder de vragen en de woonvisie waaraan wordt gerefereerd.

In de raadsvergadering van 18 juli j.l. heeft de Utrechtse gemeenteraad bij de behandeling van de Woonvisie Utrecht Beter in Balans het amendement Gemengde wijken aangenomen. Dit amendement behelst een, in ieder geval voorlopige, stop op de verkoop en liberalisatie van sociale huurwoningen in de wijken Binnenstad, Oost, Noordoost en West. Naar aanleiding hiervan heeft onze fracties vele telefoontjes en mails gekregen van mensen uit de stad die zich zorgen maken of de corporaties zich hier wel aan zullen houden. Onze verbazing was in ieder geval groot dat bijvoorbeeld woningcorporatie Mitros nog steeds volop bezig is met het te koop aanbieden van sociale huurwoningen in de wijk West, zoals bijvoorbeeld de Kanaalstraat, de Jaffastraat en de Vleutenseweg. In de woonvisie Utrecht Beter in Balans is te lezen dat het aandeel sociale huur in corporatiebezit in West slechts 21% behelst. Daarom zet Utrecht erop in dat de absolute en relatieve sociale huurvoorraad in deze wijk omhoog moet. 

Dit leidt bij de fractie van GroenLinks, SP, PvdA, PvdD, Student & Starter, Denk en PVV tot de volgende vragen: 

  1. Is het college het met ons eens dat de verkoop van corporatiebezit in deze wijken niet bijdraagt aan de doelstelling van de Woonvisie maar juist contraproductief werkt. Zo nee, waarom niet? 
  2. Is het college het met ons eens dat verkoop van sociale huurwoningen in West (en andere wijken) niet aan de orde kan zijn als niet eerst de absolute en relatieve sociale huurvoorraad in deze wijken is toegenomen. Zo ja, wat gaat de wethouder daar aan doen? Zo nee, waarom niet? 
  3. Is het college bereid om per omgaande met Mitros in gesprek te gaan om verkoop in deze wijken te staken. Zo ja, dan ontvangen we daar graag een terugkoppeling van. Zo nee, waarom niet? 
  4. Is het college bereid om uit te zoeken hoe de andere corporaties met de nieuwe woonvisie omgaan? 

Hieronder de vastgestelde woonvisie

Constaterende dat – We in Utrecht streven naar een ongedeelde stad – In de woonvisie staat beschreven dat we gaan voor gemengde wijken – Er in de meeste Utrechtse wijken, volgens de afbeelding op bladzijde van de woonvisie sociale woningbouw bij moet komen – Veel Utrechtse wijken en buurten een zeer laag percentage sociale huur kennen 

Overwegende dat – Op dit moment in Utrecht 29% van de totale woningvoorraad uit sociale huur bestaat – In het coalitieakkoord staat dat we willen dat in 2040 35% van onze woningvoorraad bestaat uit sociale huur – Corporaties zeggen bezit te verkopen om meer sociale huurwoningen te kunnen bijbouwen – Op dit moment de bouw van nieuwe sociale huur door de corporaties achterblijft bij de doelstelling – Verkoop op dit moment veelal in wijken plaatsvindt waar nu al te weinig sociale woningbouw is – Dit in tegenspraak is met de visie op gemengde wijken van deze Woonvisie 

Besluit de volgende zin op bladzijde 28 In wijken met een laag aandeel sociale huurwoningen willen we dat er geen verkoop en liberalisatie van sociale huurwoningen plaatsvindt als niet eerst de absolute en relatieve sociale huurvoorraad in deze wijk is toegenomen. Te vervangen door In wijken met een laag aandeel sociale huurwoningen, zoals bijvoorbeeld de binnenstad, Oost, Noordoost en West, willen we dat er geen verkoop en liberalisatie van sociale huurwoningen plaatsvindt als niet eerst de absolute en relatieve sociale huurvoorraad in deze wijken is toegenomen. De gemeente gaat hierover per omgaande met de corporaties in overleg waarbij het ook van belang is om met de corporaties te bezien of en hoe dit de financiele slagkracht van corporaties al dan niet treft en daarmee hun investeringsmogelijkheden voor nieuwbouw. De afspraken over de stop op verkoop en liberalisatie van sociale huurwoningen in deze wijken te laten landen in de eerstvolgende prestatieafspraken. 

Eerder had Mitros-huurder Steven van der Jagt op De Nuk ook forse kritiek op het beleid van de woningcorporatie. Lees hier zijn open brief.

Auteur Redactie
Auteur

Redactie

Laat uw reactie achter

Reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *