Gebreken aan de machtiging

Kritiek op inval politie aan de Noordersluis: “Wat is het verschil met Rusland?”

Vanochtend heeft een ploeg van politie, toezichthoudende ambtenaren en boa’s een inval gedaan in Utrecht aan de Noordersluis op basis van een door burgemeester Sharon Dijksma afgegeven machtiging.  

Direct na de inval is door de gemachtigde van de gedupeerde, mr. Bernard Tomlow, Legal, een bezwaarschrift bij de burgemeester ingediend.

Door de burgemeester was verzuimd, zo stelt Tomlow, om op de machtiging aan te geven dat de gedupeerde het recht heeft om bezwaar en beroep aan te tekenen tegen het besluit van de burgemeester. Het vermelden van deze bezwaarclausule is een wettelijke verplichting.  De jurist verwijt de burgemeester dat de machtiging de indruk maakt van schieten met hagel. 

“De gehele inval-actie door zo’n 15 personen, die hedenochtend in een aantal auto’s en busjes het terrein op kwamen scheuren en blokkeerden, maakt de indruk van een overrompelend, intimiderend machtsvertoon, terwijl bij kritische beschouwing blijkt dat de machtiging niet voldoet aan de wettelijke maatstaf en normen.”  

Zonder mededeling waarom de inval plaatsvond, werd zonder toestemming van de bewoner zijn woning binnengedrongen en pas in de keuken werd verwezen naar een machtiging van de burgemeester die één van de functionarissen, die buiten stond, bij zich zou hebben.

Gebreken aan de machtiging

Volgens Tomlow kleven er allerlei gebreken aan de machtiging. Naast het niet vermelden van de beroepsmogelijkheid (Tomlow acht het onbegrijpelijk dat een burgemeester van zo’n grote stad deze clausule niet controleert voordat zij zo’n ingrijpende machtiging tekent), wordt in de machtiging ook niet voldaan aan de mededelingsplicht. De wet schrijft voor dat in de machtiging gemeld moet worden om welke redenen binnengetreden wordt. In de machtiging staan slechts algemene verwijzingen naar bepaalde wetten zonder dat concreet vermeld wordt waarom de inval wordt gedaan.  

De gedupeerde heeft reeds twee eerdere invallen moeten meemaken. Hij heeft toen  een aantal dagen vastgezeten. De rechtbank heeft hem daarna vrijgesproken. Vandaag werd niets gevonden.

Tomlow: “Juist omdat het om het huisrecht gaat, dat beschermd wordt door de grondwet, stelt de wetgever strikte eisen. Zo heeft de Hoge Raad bepaald dat voorafgaand aan een inval legitimatie getoond en mededeling gedaan moet worden van het doel van het binnentreden. Hieraan is niet voldaan.”  

Uitlokking tot misbruik van bevoegdheden

Verder verwijt Tomlow de burgemeester dat zij met de machtiging escaleert in strijd met de wet, omdat de burgemeester zonder oorzaak en onderzoek direct de zwaarste machtiging zou hebben afgegeven. Hij noemt dit uitlokking tot misbruik van bevoegdheden.  In het bezwaarschrift wordt de burgemeester verweten toestemming te hebben gegeven om een rechtens verboden ‘fishing expedition’ uit te voeren en is de burgemeester aansprakelijk gesteld voor alle schade, waarbij de burgemeester verzocht is zo snel mogelijk te beslissen over de rechtmatigheid van haar eigen besluit gezien de penibele gezondheidstoestand van de gedupeerde. 

 “De gedupeerde had mij verzocht direct langs te komen. Hij was helemaal in paniek, mede vanwege zijn gezondheidstoestand. Hij is hartpatiënt. Bij het lezen van de machtiging dacht ik: ‘het kan niet waar zijn dat je met het roepen van een paar wetsartikelen zomaar een woning binnen kan treden’. Mijn gevoel klopte toen ik de relevante jurisprudentie bestudeerde. De burgemeester heeft zich er met een ‘jantje-van-leiden’ vanaf gemaakt. Als functionarissen met zo’n machtiging binnen kunnen dringen in je huis, vraag ik mij af wat het verschil met Rusland is.” 

De machtiging van de burgemeester
Auteur Redactie
Auteur

Redactie

Laat uw reactie achter

Reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *